Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

MarkuSnakus.cz

Úvodní slovo

Níže naleznete všeobecné smluvní podmínky týkající se vztahu mezi mnou, tedy Markem Ondráčkem, a Vámi, tedy (potenciálním) zákazníkem a účastníkem mé online konzultace. Jelikož jsme ale hlavně lidé a ne „právní subjekty“, v první řadě píši pár jednoduchých vyjádření, která vše stručně shrnují:

 

 • Vyplněním Registračního formuláře na webu online konzultace konzultaci objednáváte.
 • Reálně je to závazné až ve chvíli, kdy zaplatíte zálohu. Pokud ji nezaplatíte do 14 dnů od přihlášení, není Vaše přihláška závazná pro Vás, ani pro mě.
 • Záloha ve výši 50% částky je vratná do 14 dnů od jejího zaplacení, nebo do 7 dnů před termínem konzultace dle toho, co nastane dříve.
 • Nejpozději 7 dnů před domluveným termínem konzultace je nutné doplatit celkovou částku.
 • Pokud online konzultaci ze závažného důvodu zruším, domluvíme si nový termín. V případě opětovného zrušení bez ohledu na důvod máte nárok na vrácení peněz.
 • Pokud online konzultaci zrušíte Vy, je možné zaplacenou částku převést na nový termín. Při opětovném zrušení zaplacená částka propadá. Při zrušení online konzultace později než 48h předem, zaplacená částka propadá.

 

Jak jsem avizoval, primární je pro mě lidský přístup a tyto všeobecné smluvní podmínky beru jako pojistku pro Vás i pro mě, aby zkrátka vše bylo černé na bílém. Samozřejmě je vše o komunikaci a vzájemné vstřícnosti, proto je možné se leckdy domluvit bez ohledu na to, co je stanovené níže.

 

Tak, to by byla ona lidská, snad srozumitelná část, a nyní nastává ta obsáhlá, úřednická:

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné smluvní podmínky MarkuSnakus.cz jsou platné pro online konzultace (dále také jen „konzultace“), jejichž pořadatelem je Marek Ondráček, Pohnertova 1724/4, 182 00  Praha 8, Česká republika, IČ: 75535106 – podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku  (dále jen „Pořadatel“).
 2. Pořadatel prodává online konzultace na základě Závazné objednávky na online konzultaci.
 3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky MarkuSnakus.cz (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí  Závazné objednávky na online konzultaci uzavřené mezi zákazníkem a Pořadatelem.

Článek I – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) pořadatel – MarkuSnakus.cz, tedy konkrétně Marek Ondráček, IČ: 75535106
b) zákazník – účastník online konzultace, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „Zákazník“).

Článek II – PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji a konání fotografických workshopů.

Článek III – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A OBSAH SMLOUVY

 1. Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Pořadatelem vzniká uzavřením Objednávky na online konzultaci (dále jen „Objednávka“). Objednávka vzniká vyplněním a odesláním Registračního formuláře na webu online konzultace, případně e-mailovou komunikací.
 2. Pokud Zákazník do 14 dnů od odeslání Objednávky nezaplatí zálohu bank. převodem na účet Pořadatele, dojde k automatickému zrušení smlouvy a smluvní vztah mezi Pořadatelem a Zákazníkem zaniká bez jakýchkoli nároků obou stran.
 3. Délka konzultace je uvedena na webu konzultace a v registračním formuláři.
 4. Program konzultace je daný vzájemnou domluvou Pořadatele a Zákazníka prostřednictvím e-mailu.
 5. Online konzultace probíhá prostřednictvím videohovoru přes platformu Zoom nebo podobné nástroje

Článek IV – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Po odeslání Objednávky je Zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 50% základní sazby dané varianty konzultace do 14 dnů od odeslání objednávky, a to formou bankovního převodu na účet Pořadatele – 1184824032/3030 ; IBAN: CZ8230300000001184824032 ; BIC:  AIRACZPP.
 2. Zaplacená záloha je vratná do 14 dnů od jejího zaplacení, nebo do 7 dnů před začátkem samotného fotografického workshopu dle toho, která ze skutečností nastane dříve.
 3. Zákazník je povinen uhradit celkovou cenu konzultace nejpozději 7 dnů před termínem konzultace. Za zaplacení ceny konzultace se považuje den připsání platby na bankovní účet Pořadatele. V případě nesplnění této podmínky, dojde ke zrušení termínu konzultace bez nároku na vrácení zaplacené zálohy zákazníkovi.
 4. Celková cena konzultace je určena dle varianty (délky) konzultace a je uvedena na stránce online konzultace . Variantu si volí Zákazník v Registračním formuláři.
 5. Pořadatel není plátce DPH.

Článek V – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. K základním právům Zákazníka patří zejména:
  a) právo na řádné poskytnutí sjednané a zaplacené služby,
  b) právo vyžadovat od Pořadatele informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjednané a zaplacené služby,
  c) právo být seznámen s případnými změnami sjednané služby,
  d) právo na ochranu osobních dat, které jsou obsahem Objednávky, příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami,
  e) právo na obdržení dalších a pro zákazníka důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou Pořadateli známy, pokud nejsou uvedeny již v Objednávce nebo na webových stránkách konzultace, zpravidla na emailovou adresu uvedenou v Objednávce
  f) právo postoupit Objednávku na třetí osobu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti konzultace, a písemně (prostřednictvím e-mailu) Pořadateli oznámit, že se místo něho online konzultace zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení.
 2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
  a) poskytnout Pořadateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služby, především pravdivě a úplně uvádět Pořadateli požadované údaje v Objednávce vč. jakýchkoliv změn takových údajů,
  b) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že Zákazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít  Objednávku,

Článek VI – POVINNOSTI A PRÁVA POŘADATELE

 1. K právům a povinnostem Zákazníků uvedeným v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva Pořadatele.
 2. Pořadatel je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednané služby, tedy online konzultace, které jsou pro Zákazníka důležité a které jsou Pořadateli známy.

Článek VII – ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÉ SLUŽBY

 1. Zrušení dohodnuté služby ze strany Pořadatele.
  Pořadatel je oprávněn zrušit online konzultaci
  a) bez udání důvodu,
  b) z jakéhokoli důvodu, jehož dosažením bylo podmíněno konání online konzultace. Pořadatel je v tomto případě povinen oznámit zákazníkovi zrušení konzultace písemně na emailovou adresu uvedenou v Objednávce, ve výjimečném případě též formou telefonátu či SMS zprávou na telefonní číslo uvedené v Objednávce.
  c) V případě zrušení prvního termínu konzultace, převádí se zaplacená částka (záloha, případně celá částka) na nový termín, který Pořadatel bez zbytečného odkladu se zákazníkem domluví. V případě opětovného zrušení nového termínu konzultace Pořadatelem, má Zákazník právo požadovat, aby mu Pořadatel bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 21 dnů) vrátil vše, co od něho obdržel na úhradu ceny online konzultace podle zrušené Objednávky.
  d) Jestliže Pořadatel online konzultaci zruší z důvodu zásahu vyšší moci (dle ustanovení článku IX, odst. 1), nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené částky ani na slevu z ceny online konzultace. Zákazník v takovém případě může využít zaplacenou částku pro plné nebo částečné uhrazení ceny jiné online konzultace. Pořadatel je v takovém případě povinen v Zákazníkem uhrazenou částku k takovému účelu použít. Zákazník má možnost převést zaplacenou částku na jiný termín konzultace po dobu 1roku od jejího zaplacení. Po uplynutí této lhůty zaplacená částka propadá Pořadateli.
 2. Zrušení dohodnuté služby ze strany Zákazníka.
  Zákazník je oprávněn odstoupit od účasti na fotografickém workshopu před jeho zahájením.
  a) bez uvedení důvodu,
  b) z důvodů porušení povinností Pořadatele, vyplývajících z Objednávky a VSP.
  Písemné oznámení o odstoupení od Objednávky zákazník doručí Pořadateli prostřednictvím e-mailu, případně také formou SMS na Pořadatelovo telefonní číslo.
 3. Změna termínu / místa dohodnuté služby vzájemnou domluvou.
  Termín konzultace je možné kdykoli až do 48h před domluveným termínem změnit vzájemnou domluvou Pořadatele a Zákazníka, pokud se změnou obě strany souhlasí. Vzájemnou domluvu obě strany stvrzují přes e-mailovou komunikaci.

Článek VIII –STORNO POPLATKY

 1. Storno poplatky v případě zrušení online konzultace ze strany Pořadatele:
  a) Zákazníkovi v tomto případě nepřísluší žádná finanční ani jiná kompenzace či náhrada (např. za dopravu, ubytování, pojištění apod.) nad rámec vrácení zaplacené částky dle článku VII, odst. c).
 2. Storno poplatky v případě zrušení účasti na online konzultaci ze strany Zákazníka:
  a) Při zrušení účasti na online konzultaci do 14 dnů od zaplacení zálohy nebo 7 dnů před termínem online konzultace dle toho, která ze skutečností nastane dříve, vrátí Pořadatel na Zákazníkem stanovený účet 100% Zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho Pořadatel do té doby (tedy do data zrušení Zákazníkovy účasti na online konzultaci) obdržel podle zrušené Objednávky.
  c) Při zrušení účasti na online konzultaci 48h a méně před termínem online konzultace, nebo neuhradí-li Zákazník nejpozději 7 dnů před sjednaným termínem konzultace zbytek celkové částky nebo není-li Zákazník přítomen na domluvené online konzultaci bez předchozího odstoupení od smlouvy či nemůže-li z jakéhokoli důvodu pokračovat v probíhající online konzultaci, propadají inkasované platby od Zákazníka Pořadateli, a jsou tedy nevratné.

Článek IX – REKLAMACE

 1. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Pořadatele (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně Zákazníka, na jejichž základě Zákazník zcela nebo z části nevyužije objednanou, zaplacenou a Pořadatelem zajištěnou službu, nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené částky ani na slevu z ceny online konzultace.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odesláním Objednávky také zákazník prohlašuje, že se seznámil s těmito VSP, že těmto VSP v plném rozsahu porozuměl, že k VSP nemá žádných námitek a že mu nejsou známa žádná omezení ať zdravotní či jiná, která by mu bránila se sjednané online konzultace zúčastnit.
 2. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 22.2. 2023. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabití jejich účinnosti.

 

V Praze dne 22. února 2023

 

MarkuSnakus.cz

Marek Ondráček