Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

MarkuSnakus.cz

Úvodní slovo

Níže naleznete všeobecné smluvní podmínky týkající se vztahu mezi mnou, tedy Markem Ondráčkem, a Vámi, tedy (potenciálním) zákazníkem a účastníkem mých workshopů. Vzhledem k tomu, že nejsem příznivcem úřednické / právnické řeči, jednoduše jsem je zkopíroval odjinud a upravil, aby bylo vše, jak se z právního hlediska patří. Jelikož jsme ale hlavně lidé a ne „právní subjekty“, v první řadě píši pár jednoduchých vyjádření, která vše stručně shrnují:

 

 • Vyplněním Registračního formuláře na webu daného fotografického workshopu se přihlašujete k workshopu.
 • Reálně je to závazné až ve chvíli, kdy zaplatíte zálohu. Pokud ji nezaplatíte do 14 dnů od přihlášení, není Vaše přihláška závazná pro Vás, ani pro mě.
 • Záloha je vratná do 30 dnů od jejího zaplacení, nebo do 30 dnů před začátkem workshopu dle toho, co nastane dříve.
 • Nejpozději 30 dnů před začátkem samotného workshopu je nutné doplatit celkovou částku za daný fotografický workshop.
 • Pokud fotografický workshop zruším já z jakéhokoli důvodu mimo zásah vyšší moci (válka, mor, pád meteoritu apod.), vrátím Vám vše, co jste za něj zaplatili. Za jakékoli další náklady spojené s jeho zrušením odpovědnost nenesu.
 • Pokud se z workshopu odhlásíte Vy, bude Vám vrácena záloha, pokud tak učiníte v době, kdy je vratná dle bodu 3), jinak záloha propadá. Při odhlášení se z workshopu 30 a méně dnů před jeho začátkem, je zaplacená částka nevratná.
 • Já, jako pořadatel, zajišťuji jen samotné vedení v průběhu workshopu, vše ostatní (ubytování, doprava, jídlo, pití, pojištění apod.) si zajišťuje a hradí každý individuálně.
 • V případě zájmu Vám rezervuji ubytování Vaším jménem.
 • Každý plně zodpovídá sám za sebe.

 

Jak jsem avizoval, primární je pro mě lidský přístup a tyto všeobecné smluvní podmínky beru jako pojistku pro Vás i pro mě, aby zkrátka vše bylo černé na bílém. Samozřejmě je vše o komunikaci a vzájemné vstřícnosti, proto je možné se leckdy domluvit libovolně a bez ohledu na to, co je stanovené níže.

 

Tak, to by byla ona lidská, snad srozumitelná část, a nyní nastává ta obsáhlá, úřednická:

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné smluvní podmínky MarkuSnakus.cz jsou platné pro fotografické workshopy / kurzy / expedice (dále jen „fotografický workshop“), jejichž pořadatelem je Marek Ondráček, Pohnertova 1724/4, 182 00  Praha 8, Česká republika, IČ: 75535106– podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku  (dále jen „Pořadatel“).
 2. Pořadatel prodává fotografické workshopy na základě Závazné objednávky na fotografický workshop.
 3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky MarkuSnakus.cz (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí  Závazné objednávky na fotografický workshop uzavřené mezi zákazníkem a Pořadatelem.

Článek I – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) pořadatel – MarkuSnakus.cz, tedy konkrétně Marek Ondráček, IČ: 75535106
b) zákazník – účastník fotografického workshopu nebo zákazník – účastník fotografického workshopu, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „Zákazník“).

Článek II – PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji a konání fotografických workshopů.

Článek III – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A OBSAH SMLOUVY

 1. Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Pořadatelem vzniká uzavřením Objednávky na fotografický workshop (dále jen „Objednávka“). Objednávka vzniká vyplněním a odesláním Registračního formuláře na webu daného fotografického workshopu, případně e-mailovou komunikací.
 2. Pokud Zákazník do 14 dnů od odeslání Objednávky nezaplatí zálohu bank. převodem na účet Pořadatele, dojde k automatickému zrušení smlouvy a smluvní vztah mezi Pořadatelem a Zákazníkem zaniká bez jakýchkoli nároků obou stran.
 3. Ubytování, které může být zmíněno v Objednávce, není součástí  poskytovaných služeb ze strany Pořadatele a Zákazník si ubytování zajišťuje sám. Může při tom v Objednávce zažádat o rezervaci ubytování svým jménem prostřednictvím Pořadatele. V takovém případě by se Pořadatel pokusil rezervovat Zákazníkovi ubytování ve stejném ubytovacím zařízení, jako bude ubytovaný Pořadatel.
 4. V případě vyjádření zájmu o rezervaci ubytování v Objednávce či přes e-mail, souhlasí Zákazník s rezervací ubytování jeho jménem a předáním Zákazníkových kontaktních údajů (jméno a příjmení, telefon, e-mail + případně dalších, které si ubytovací zařízení vyžádá) Pořadatelem danému ubytovacímu zařízení pro tento účel.
 5. Pořadatel nezaručuje, že bude možné ubytování pro Zákazníka zajistit. V případě plné obsazenosti ubytovacího zařízení, oznámí tuto skutečnost Pořadatel Zákazníkovi bez zbytečného prodlení formou e-mailu, případně i SMS, a Zákazník si pak zajistí ubytování individuálně. Pořadatel rovněž nezaručuje, že bude pro Zákazníka k dispozici celý pokoj, a může tedy být nutné sdílet pokoj s jiným Zákazníkem.
 6. Délka, začátek a konec fotografického workshopu jsou uvedeny na webu daného fotografického workshopu.
 7. Program fotografického workshopu se může změnit v závislosti na počasí a dalších vnějších podmínkách, případně dle domluvy s účastníky fotografického workshopu.

Článek IV – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Po odeslání Objednávky je Zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 50% celkové částky daného fotografického workshopu do 14 dnů od odeslání objednávky, a to formou bankovního převodu na účet Pořadatele – 1184824032/3030 ; IBAN: CZ8230300000001184824032 ; BIC:  AIRACZPP.
 2. Zaplacená záloha je vratná do 30 dnů od jejího zaplacení, nebo do 30 dnů před začátkem samotného fotografického workshopu dle toho, která ze skutečností nastane dříve.
 3. Zákazník je povinen uhradit celkovou cenu fotografického workshopu nejpozději 30 dní před jeho zahájením. Za zaplacení ceny fotografického workshopu se považuje den připsání platby na bankovní účet Pořadatele. V případě nesplnění této podmínky, dojde ke stornu účasti Zákazníka bez nároku na vrácení zaplacené zálohy.
 4. Pořadatel není plátce DPH.

Článek V – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. K základním právům Zákazníka patří zejména:
  a) právo na řádné poskytnutí sjednané a zaplacené služby,
  b) právo vyžadovat od Pořadatele informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjednané a zaplacené služby,
  c) právo být seznámen s případnými změnami sjednané služby,
  d) právo na ochranu osobních dat, které jsou obsahem Objednávky, příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami,
  e) právo na obdržení dalších a pro zákazníka důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou Pořadateli známy, pokud nejsou uvedeny již v Objednávce nebo na webových stránkách daného fotografického workshopu, zpravidla na emailovou adresu uvedenou v Objednávce
  f) právo postoupit Objednávku na třetí osobu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na fotografickém workshopu, a písemně Pořadateli oznámit, že se místo něho fotografického workshopu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení.
 2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
  a) poskytnout Pořadateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služby, především pravdivě a úplně uvádět Pořadateli požadované údaje v Objednávce vč. jakýchkoliv změn takových údajů,
  b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
  c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že Zákazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít  Objednávku,
  d) převzít od Pořadatele doklady potřebné pro čerpání služby a dostavit se ve stanoveném čase na místo konání fotografického workshopu,
  e) u zahraničních fotografických workshopů mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí, kde fotografický workshop probíhá (včetně tranzitních zemí),
  f) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy a mít příslušná lékařská potvrzení.
  g) dodržovat předpisy platné v zemi, kde fotografický workshop probíhá, vč. předpisů případných dopravců a ubytovatelů (od kterých zákazník individuálně čerpá jejich služby),
  h) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních Zákazníků a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,
  i) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních Zákazníků.

 

Článek VI – POVINNOSTI A PRÁVA POŘADATELE

 1. K právům a povinnostem Zákazníků uvedeným v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva Pořadatele.
 2. Pořadatel je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednané služby, tedy fotografického workshopu, které jsou pro Zákazníka důležité a které jsou Pořadateli známy.
 3. Pořadatel není cestovní kanceláří ani cestovní agenturou. Fotografický workshop nemá formu organizovaného zájezdu.
 4. Pořadatel poskytuje zákazníkovi pouze jednu službu, a to vedení při fotografování během celého fotografického workshopu. Další případné související služby, jako může být doprava, ubytování, strava nebo pojištění, si zajišťuje v plném rozsahu zákazník samostatně (individuálně). Tyto další případné služby nejsou součástí fotografického workshopu a nejsou proto ani součástí ceny fotografického workshopu.

Článek VII – ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÉ SLUŽBY

 1. Zrušení dohodnuté služby ze strany Pořadatele.
  Pořadatel je oprávněn zrušit fotografický workshop nebo objednávku Zákazníka
  a) bez udání důvodu,
  b) z jakéhokoli důvodu, zejména jestliže nebude dosaženo minimálního počtu účastníků (obvykle ½ celkového počtu, přesný limit je vždy uveden na webu konkrétního fotografického workshopu), jehož dosažením bylo podmíněno konání daného fotografického workshopu. Pořadatel je v tomto případě povinen oznámit zákazníkovi zrušení fotografického workshopu písemně na emailovou adresu uvedenou v Objednávce, ve výjimečném případě též formou telefonátu či SMS zprávou na telefonní číslo uvedené v Objednávce, a to ve lhůtě nejpozději 24 hodin před termínem zahájení daného fotografického workshopu.
  c) Jestliže Pořadatel fotografický workshop zruší z jiného důvodu než pro porušení povinnosti Zákazníkem, může se Zákazník přihlásit na jiný fotografický workshop odpovídající tomu, co bylo původně ujednáno, je-li takový workshop v nabídce Pořadatele a neobsazený. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové Objednávky, je Pořadatel povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 21 dnů) vrátit Zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny fotografického workshopu podle zrušené Objednávky, aniž by byl Zákazník povinen platit Pořadateli odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové Objednávky, platby uskutečněné Zákazníkem na základě původní Objednávky se považují za platby podle nové Objednávky. Je-li cena nového fotografického workshopu nižší než již uskutečněné platby, je Pořadatel povinen takto vzniklý rozdíl Zákazníkovi bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 21 dnů) vrátit. Zákazníkovi v tomto případě nepřísluší žádná další finanční ani jiná kompenzace či náhrada.
  c) Jestliže Pořadatel fotografický workshop zruší z důvodu zásahu vyšší moci (dle ustanovení článku IX, odst. 1), nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené částky ani na slevu z ceny fotografického workshopu. Zákazník v takovém případě může využít zaplacenou částku pro plné nebo částečné uhrazení ceny jiného fotografického workshopu, který Pořadatel nabízí a není obsazený. Pořadatel je v takovém případě povinen v Zákazníkem uhrazenou částku k takovému účelu použít. Zákazník má možnost převést zaplacenou částku na jiný z Pořadatelem nabízených fotografických workshopů po dobu 2 let od jejího zaplacení. Po uplynutí této lhůty zaplacená částka propadá Pořadateli.
 2. Zrušení dohodnuté služby ze strany Zákazníka.
  Zákazník je oprávněn odstoupit od účasti na fotografickém workshopu před jeho zahájením.
  a) bez uvedení důvodu,
  b) jestliže nedojde k uzavření nové Objednávky dle ustanovení článku VII, odst. 1, písm. b),
  c) z důvodů porušení povinností Pořadatele, vyplývajících z Objednávky a VSP.
  Písemné oznámení o odstoupení od Objednávky zákazník doručí Pořadateli prostřednictvím e-mailu, případně také formou SMS na Pořadatelovo telefonní číslo. V oznámení Zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu a dále pak název a termín fotografického workshopu, jehož se odstoupení týká.

Článek VIII –STORNO POPLATKY

 1. Storno poplatky v případě zrušení fotografického workshopu ze strany Pořadatele:
  a) Pořadatel vrátí Zákazníkovi 100% Zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho obdržel na úhradu ceny fotografického workshopu podle zrušené Objednávky, v případě zrušení fotografického workshopu Pořadatelem, dle článku VII, odst. 1, písm. a) a b).
  b) Zákazníkovi v tomto případě nepřísluší žádná další finanční ani jiná kompenzace či náhrada (např. za dopravu, ubytování, pojištění apod.).
 2. Storno poplatky v případě zrušení účasti na fotografickém workshopu ze strany Zákazníka:
  a) Při zrušení účasti na fotografickém workshopu do 30 dnů od zaplacení zálohy nebo 30 dnů před začátkem samotného fotografického workshopu dle toho, která ze skutečností nastane dříve, vrátí Pořadatel na Zákazníkem stanovený účet 100% Zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho Pořadatel do té doby (tedy do data zrušení Zákazníkovy účasti na fotografickém workshopu) obdržel podle zrušené Objednávky.
  c) Při zrušení účasti na fotografickém workshopu 30 dnů a méně před zahájením daného fotografického workshopu, nebo nenastoupí-li Zákazník na fotografický workshop bez předchozího odstoupení od smlouvy či nemůže-li z jakéhokoli důvodu pokračovat ve fotografickém workshopu, propadají inkasované platby od Zákazníka Pořadateli, a jsou tedy nevratné.

Článek IX – REKLAMACE

 1. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Pořadatele (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně Zákazníka, na jejichž základě Zákazník zcela nebo z části nevyužije objednanou, zaplacenou a Pořadatelem zajištěnou službu, nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené částky ani na slevu z ceny fotografického workshopu.

Článek X – POJIŠTĚNÍ

 1. Součástí fotografického workshopu MarkuSnakus.cz není pojištění Zákazníka pro cesty a pobyt, ani pojištění pro případ, že Zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
 2. Součástí fotografického workshopu MarkuSnakus.cz není ani žádné další pojištění (např. úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti,…).
 3. Pořadatel od začátku až do konce fotografického workshopu (včetně cesty na fotografický workshop a cesty zpět), nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody způsobené chováním Zákazníka, za případná zranění či smrt Zákazníka a za protiprávní jednání Zákazníka. Zákazníkovi ani nikomu dalšímu, v případě takové události (zranění, smrt, škoda, protiprávní jednání) nepřísluší žádná kompenzace, odškodnění či náhrada škody ze strany Pořadatele.
 4. Zákazník je srozuměn s tím, že přebírá plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s jeho jednáním a chováním během fotografického workshopu.
 5. Zákazník je srozuměn s náročností fotografického workshopu, který probíhá mj. venku v terénu (obvykle spíše mírném, ale někdy i náročnějším), včetně možných zhoršených povětrnostních podmínek (déšť, mráz, sníh, námraza, vichřice,…) a za svou bezpečnost si po celou dobu fotografického workshopu ručí v plném rozsahu sám (bez ohledu jakou činnost v průběhu fotografického workshopu bude vykonávat a na jakém místě).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odesláním Objednávky také zákazník prohlašuje, že se seznámil s těmito VSP, že těmto VSP v plném rozsahu porozuměl, že k VSP nemá žádných námitek a že mu nejsou známa žádná omezení ať zdravotní či jiná, která by mu bránila se sjednaného fotografického workshopu zúčastnit, popřípadě, která by vyžadovala v průběhu fotografického workshopu zvláštní péči či na které by měl Pořadatele upozornit a případně zvážit či prodiskutovat účast na vybraném fotografickém workshopu vzhledem k jeho případné náročnosti.
 2. Zákazník je povinen dodržovat celní předpisy jednotlivých navštívených zemí (zvláště množství převážených potravin a alkoholu). Za jejich nedodržení nenese Pořadatel odpovědnost.
 3. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 26.2. 2020. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabití jejich účinnosti.

 

V Praze dne 5. dubna 2021

 

MarkuSnakus.cz

Marek Ondráček

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]